blog

Registrácia pre DPH podnikateľov – 3 typy registrácie

Podnikatelia so sídlom na Slovensku sa registrujú na našich slovenských daňových úradoch buď za platiteľa DPH alebo sú registrovaní z dôvodov cezhraničných obchodných transakcií.

Služby poskytované do/z iných štátov

Najčastejšou chybou týkajúcou sa DPH je u podnikateľov, väčšinou začínajúcich, opomenutie registrácie pred prvým objednaním služby z iného členského štátu EÚ. Jedná sa napríklad o prípady kúpy domény, fotiek a obrázkov na webovú stránku alebo reklamy od Google. Pred prijatím takýchto služieb je podnikateľ povinný sa zaregistrovať pre DPH. Nestáva sa platiteľom. Jedná sa o registráciu podľa § 7a Zákona o DPH, čo znamená, že sa registruje len z dôvodu, že prijíma službu z iného členského štátu EÚ a je povinný zaplatiť DPH k prijatej službe. Rovnako, ak poskytuje služby, pri ktorých povinnosť platiť DPH prechádza na odberateľa (zákazníka), sa musí registrovať podľa už spomínaného § 7a.

Uvažujme spolu o prípade, že ako podnikateľ si prvýkrát zaplatíme reklamu na Google. Pred tým, ako spoločnosti Google zaplatíme kartou, čiže predtým, než si objednáme službu od spoločnosti Google, musíme podať žiadosť o registráciu pre DPH podľa § 7a Zákona o DPH. Daňový úrad nás zaregistruje, vydá nám osvedčenie o registrácii a pridelí nám identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH: SK…). Toto IČ DPH použijeme pri zadávaní fakturačných údajov spoločnosti Google. Spoločnosť Google naše IČ DPH použije pri vykazovaní v Súhrnnom výkaze DPH. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že Súhrnný výkaz je akési oznámenie, ktorým dodávatelia informujú členský štát odberateľa (zákazníka) o tom, že mu dodali službu alebo tovar bez DPH a že si ho má v svojom štáte zdaniť. Ide tu o previazanosť medzi členskými štátmi EÚ z dôvodu kontroly.

Pokračujme v našom príklade a sústreďme sa na ďalšie povinnosti a to je platba DPH a Daňové priznanie. Ak by sme zaplatili spoločnosti Google 100 eur za reklamu napr. za august 2015, tak by sme mali povinnosť zaplatiť 20% DPH, t. j. 20 eur daňovému úradu do 25.9.2015. Do tohto termínu by sme mali aj povinnosť podať Daňové priznanie DPH, kde by sme uviedli tých 20 eur ako našu daňovú povinnosť.

Tovar kúpený z iného členského štátu EÚ

Ak by podnikateľ kupoval z iných členských štátov tovar a nie službu, tak je povinný sa registrovať na DPH až keď hodnota nadobúdaného tovaru v tuzemsku dosiahne a presiahne sumu 14000 eur. Možnosť takejto registrácie pripadá do úvahy aj v prípade nižšej sumy. Keďže pod pojmom TOVAR Zákon o DPH rozumie aj dlhodobý majetok, v praxi môže ísť o kúpu napr. stroja alebo prístroja. Motiváciou k dobrovoľnej registrácii pri nižších sumách môže byť vyššia sadzba DPH v inom členskom štáte, z ktorého podnikateľ kupuje tovar (majetok).

Tento typ registrácie nevedie k tomu, že sa z podnikateľa stáva platiteľ DPH. Stáva sa iba osobou registrovanou pre DPH podľa § 7 Zákona o DPH.

Uvažujme spolu o príklade, kedy podnikateľ, neplatiteľ DPH, si kúpi z Nemecka prístroj v sume 7000 eur. Nemusí sa registrovať na DPH, lebo táto cena je nižšia ako 14000 eur. Nemecká firma mu k cene 7000 eur pripočíta 19% DPH, t. j. 1330 eur, takže obstarávacia cena stroja je 8330 eur. Podnikateľ si chce v tom istom kalendárnom roku kúpiť stroj z Rakúska v sume 8000 eur. Keďže touto sumou prekročí limit 14000 eur (7000 + 8000 = 15000), tak ešte pred objednaním stroja musí podať žiadosť o registráciu slovenskému daňovému úradu. V objednávke musí potom uviesť rakúskej spoločnosti svoje IČ DPH: SK… pridelené slovenským daňovým úradom. Rakúsky dodávateľ nebude fakturovať sumu s DPH. Vyfakturuje iba cenu 8000 eur. Slovenský podnikateľ uplatní samozdanenie a 20 % DPH v sume 1600 eur prizná v daňovom priznaní a zároveň zaplatí nášmu daňovému úradu. Obstarávacia cena tohto stroja bude 9600 eur.

Registrácia za platiteľa DPH

Pri prekročení obratu 49790 eur je podnikateľ povinný podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH. Tento obrat tvoria príjmy, resp. výnosy z podnikateľských aktivít – z predaja tovaru, výrobkov alebo služieb v tuzemsku. Nezahŕňa sa sem príjem z príležitostne predaného dlhodobého majetku. Obrat sa sleduje za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich, napr. od 1.8.2015 do 31.7.2016.

          Žiadosť o registráciu za platiteľa podnikateľ podáva do 20. dňa nasledujúceho po mesiaci, kedy prekročil obrat 49790 eur. Daňový úrad pridelí podnikateľovi identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH) a vydá mu osvedčenie o registrácii. Registráciu daňový úrad vykoná najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do 60 dní, ak je podnikateľ povinný zložiť zábezpeku.

          Zábezpeku vyrubuje daňový úrad tým osobám, ktoré majú prepojenie na osoby, ktoré majú nedoplatky na DPH 1000 eur a viac alebo im bola zrušená registrácia pre opakované porušovanie daňových povinností. Alebo sa jedná o začínajúceho podnikateľa, ktorý ešte nič nepredáva. Zábezpeku môžeme definovať ako bezúročný úver poskytnutý štátu na obdobie takmer 13 mesiacov.

          Registrovať sa pre DPH môže podnikateľ aj dobrovoľne. Je jedno, či je začínajúci alebo či už nejaký ten rok podniká a nedosahuje ročný obrat 49790 eur. Daňový úrad je povinný tohto podnikateľa zaregistrovať. Výnimkou je podnikateľ, ktorý ešte nič nepredáva, pretože ten musí zložiť zábezpeku vyrubenú daňovým úradom. Potom už registrácii nič nebráni a podnikateľ sa stáva platiteľom.

          Platiteľ DPH si môže uplatniť právo na odpočítanie DPH, ak predáva tovar, výrobky či služby ako platiteľ.

Zdielať na sociálnych sieťach

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Solve : *
15 ⁄ 3 =


Scroll to Top