Vedenie jednoduchého účtovníctva

vedenie účtovníctva

Vedenie jednoduchého účtovníctva obsahuje:

  • prvotné spracovanie dokladov a ich posúdenie z daňového hľadiska
  • peňažný denník, knihy pohľadávok a záväzkov a ostatné pomocné knihy
  • evidenciu DPH, daňové priznanie k DPH
  • spracovanie ročnej účtovnej závierky:
    » výkaz o majetku a záväzkoch
    » výkaz o príjmoch a výdavkoch
  • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov

Jednoduché účtovníctvo

Vedieme účtovníctvo a zostavujeme účtovné závierky v súlade zo Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v znení neskorších predpisov) účtovným jednotkám a to:
– fyzickým osobám – podnikateľom
– neziskovým organizácii.
Plníme povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii podnikateľov.

Účtovníctvo vedieme správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

vedenie účtovníctva
Scroll to Top