Vedenie podvojného účtovníctva

vedenie účtovníctva

Vedenie podvojého účtovníctva obsahuje:

 • prvotné spracovanie dokladov vrátane ich posúdenia z daňového hľadiska
 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • evidencia pohľadávok a záväzkov, osobitne dodávateľských a odberateľských faktúr
 • evidencia majetku
 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky:
  súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO a FO

Podvojné účtovníctvo

Vedieme účtovníctvo a zostavujeme účtovné závierky v súlade zo Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v znení neskorších predpisov) účtovným jednotkám a to:
 • podnikateľom
  • právnickým osobám
  • fyzickým osobám
  • zahraničným osobám
 • nepodnikateľom
  • neziskovým účtovným jednotkám: občianskym združeniam, spoločenstvám vlastníkov bytov, nadáciám, …
vedenie účtovníctva
Scroll to Top